วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การอภิปรายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงงาน

การอภิปรายเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงงาน
ความรู้และประสบการที่ได้รัจากการทำโครงงาน
1. ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
2. มีความสามัคคี
3.รู้จักการวางแผน
4.รู้จักการใช้ปัญญา
การปฏิบัติที่ไม่มีปัญญา
1. การทำรายงานโครงงาน
2.การทำกระติบข้าว

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
ได้มาจาก คุณแม่ บุษกร ใยไธสง
ชื่อโครงงาน
การทำกระติบข้าว
ชื่อผู้รับผิดชอบ 4/5
1.น.ส.กมลชนก ดาวไธสง เลขที่ 23
2.น.ส.วรัศมน ถนอมศักดิ์ เลขที่21
3น.ส.ภานุมาศ ดุลย์ไธสง เลขที่9
4.น.ส.มานี พุทนา เลขที่24

สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปและข้อเสนอแนะ
ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆและเพื่อนในกลุ่มช่วยกันจัดทำ
โดยเป็นรูปแบบรูปเล่มโครงงาน

ใบงาน

ใบงาน
สาระสำคัญ
การเขียนรายงานความสำเร็จของโครงงานเพื่อให้ทารบระยะเวลาในการทำโครงงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สารบัญ

สารบัญ
เรื่อง หน้า
1.คำนำ ก
2.สารบัญ ข
3.สาระสำคัญของโครงงาน 1
4.ความสำคัญของโครงงาน 2
5.วิธีดำเนินงาน 3
6.สรุปและข้อเสนอ 4
7.เอกสารอ้างอิง 5

คำนำ

คำนำ
รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์และสอนให้รู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอ ห้วยแถลง
และกลุ่มดิฉันหวังว่าจะได้รับความติชมทางอาจารย์ที่ฝึกสอน